Hantering av personuppgifter

Vi på Axelssons Familjejuridik värnar självfallet om din personliga integritet, och det innebär bland annat att vi till exempel inte kommer att dela med oss av dina personuppgifter till någon annan om inte du själv uttryckligen ber oss. De som hjälper oss med t ex datasupport eller liknande är så kallade personuppgiftsbiträden och de är förbjudna att lämna eventuell information som de kan se vidare.

Du kanske har hört talas om GDPR, som står för General Data Protection Regulation. Det är en EU-förordning som ersätter Personuppgiftslagen, PuL, och den börjar gälla från och med den 25 maj 2018. Många saker blir sig lika men kraven skärps på hur vi får behandla dina personuppgifter.

Integritetspolicy

Axelssons Familjejuridik AB är registeransvarig för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande dataskyddsbestämmelser.

Hantering

Vi hanterar dina personuppgifter i samband med upprättande av avtal eller andra juridiska handlingar så som bouppteckningar, testamenten och liknande. Vi sprider aldrig uppgifterna vidare till part utanför Axelssons Familjejuridik såvida inte du gett ditt medgivande eller om det krävs på grund av ärendets natur (t ex ser Inskrivningsmyndigheten dina uppgifter när vi söker om lagfart).

Insamling, delning och lagring

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, personnummer och adress. Syftet med en sådan behandling är för att kunna administrera och tillhandahålla våra tjänster. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är samtycke (du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke till behandlingen), avtal, uppgift av allmänt intresse (t ex en bouppteckning).

De personuppgifter vi behandlar om dig delas i förevarande fall med myndigheter så som Skatteverket, Inskrivningsmyndigheten, Landsarkivet och de personuppgiftsbiträden vi använder för att kunna utgöra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Personuppgifter samlas in från dig som kund, men ibland även från Skatteverket samt Lantmäteriet för att kunna upprätta de dokument som du beställt eller för att kunna inge t ex bouppteckning.

De uppgifter som vi samlar in från dig lagras, av oss eller våra personuppgiftsbiträden, inom Sverige.

Dina uppgifter kan ses endast av medarbetare på Axelssons Familjejuridik AB samt våra personuppgiftsbiträden.

Vi sparar dina personuppgifter i upprättade dokument så som testamente, framtidsfullmakt och bodelning om du inte uttryckligen säger till att du vill att vi tar bort dina uppgifter efter avslutat uppdrag. Personuppgifter som enligt andra lagrum måste sparas under viss tid sparas under erforderlig tid och därefter destrueras de. T ex fakturaunderlag sparas i sju år enligt bokföringslagen. Vi sparar även kopior på bouppteckningar.

Vi använder dina personuppgifter för att uppfylla kraven i lagar, domstolsutslag och myndighetsbeslut. Det innefattar bl a att använda din personuppgifter för att samla in och kontrollera bokföringsuppgifter för att följa bokföringsreglerna.

Vilka uppgifter har vi, Rättelser eller radering

Personuppgiftsansvarig är Axelssons Familjejuridik AB, Västra Rollsbo 120, 442 94 Ytterby. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på info@axjuridik.se eller 0303-925 00. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Samtycke

Undertecknad/e har tagit del av ovanstående information samt samtycker och godkänner Axelssons Familjejuridiks hantering av personuppgifterna.

__________________________________     ________________________________

__________________________________     ________________________________