Loading...
Tjänster 2021-06-09T14:29:13+02:00

Tjänster

Vi erbjuder professionell och personlig service inom många skiftande delar av familjejuridiken, som exempelvis gåvobrev, samboavtal, äktenskapsförord, testamenten, bouppteckningar, arvskiften och deklarationer. Nedan kan du läsa om alla våra tjänster.

Vår tjänster – Hämta vår folder


Arrendeavtal

Arrende är en rättighet att få använda ett markområde mot att man utger ersättning till markägaren.

Arrende finns i fyra olika former:
  • Jordbruksarrende – Arrende av mark för jordbruksändamål.
  • Bostadsarrende – Arrende av mark för annat ändamål än jordbruk. Genom detta arrende kan arrendatorn få rätt att inneha ett bostadshus på marken.
  • Anläggningsarrende – Bostadsarrende men med rätten att ha anläggningar, som exempelvis fabriker och lagerhus, i stället för bostadshus på marken.
  • Lägenhetsarrende – Arrende av mark för annat ändamål än jordbruk samtidigt som det inte handlar om bostads- eller anläggningsarrende.Arvskifte

Avveckling av ett dödsbo sker genom ett arvskifte. Ett arvskifte sker efter att bouppteckningen har blivit registrerad. Fördelningen av arvet redovisas i en skriftlig handling som ska godkännas av dödsbodelägarna. Genom att upprätta en arvskifteshandling hjälper vi dig att avsluta dödsboets bankkonton, försälja aktier och värdepapper, tilldela någon av dödsbodelägarna en bostad som tillhört dödsboet, fördela behållningen i enlighet med arvskiftet samt sätta in din arvslott eller testamentslott på ditt bankkonto. I våra tjänster sköter vi således all hantering kring avvecklingen av dödsboet.


Bodelning

Vid en skilsmässa upphör den ekonomiska gemenskapen mellan makarna och en delning av egendomen måste göras – en bodelning. Huvudregeln är att makarnas tillgångar delas i lika delar men i undantagsfall kan man frångå detta, exempelvis om någon av makarna har egendom som är deras enskilda. Bodelning mellan sambor kan ske i det fall ett samboförhållandet upphör. Det som ingår i en sådan bodelning är endast samboegendom, d.v.s. gemensamt införskaffad bostad och bohag.

Det är också möjligt att göra en bodelning under äktenskapet. Denna typ av bodelning tillämpas ofta när en av makarna vill överlåta egendom till den andre.


Bouppteckning

En bouppteckning är en skriftlig handling som enligt lag ska upprättas när en person avlider. Av bouppteckningen framgår vilka som är dödsbodelägare och eventuella efterarvingar/testamentstagare. I bouppteckningen antecknas även om det föreligger något testamente eller äktenskapsförord, eventuella försäkringsutbetalningar samt den avlidnes tillgångar och skulder per dödsdagen.

Inför en bouppteckning hjälper vi dig med att skicka kallelser till berörda parter, tolka eventuella testamenten, beställa uppgifter från banker och försäkringsbolag samt ger förslag till avveckling av dödsboet.


Deklaration

För dig som har sålt din bostad informerar vi om vilka skatteregler som gäller samt hjälper till med skatteberäkning i samband med att du lämnar in din inkomstdeklaration.


Fullmakt

En fullmakt ger en person rätt att handla för någon annans räkning. Rättigheten kan exempelvis vara att genomföra ett köp, ingå avtal med tredje man eller företräda fullmaktsgivaren i en viss fråga. Oftast är fullmakten en skriftlig handling men detta är inget krav för att den ska vara giltig. En fullmakt kan också vara muntlig men det kan vara svårare att bevisa att en sådan fullmakt föreligger om en tvist skulle uppstå. Rättigheten kan vara begränsad på olika sätt till exempel till ett visst område, till ett visst ärende eller till en viss tid. Om fullmakten inte är tidsbegränsad gäller den tills den återkallas. I våra tjänster hjälper vi dig så det blir rätt.


Framtidsfullmakt

Sedan den 1 juli 2017 är det möjligt att upprätta en framtidsfullmakt som blir giltig vid en framtida tidpunkt när du som fullmaktsgivare inte längre är kapabel att fatta egna beslut på grund av fysisk eller psykisk sjukdom. Framtidsfullmakten kan vara ett alternativ till att utse god man eller förvaltare. En framtidsfullmakt kan gälla både personliga och ekonomiska angelägenheter och omfatta exempelvis bankärenden och försäljning av både fast och lös egendom.


Gåvobrev

Genom ett gåvobrev kan du överlåta både fast och lös egendom till någon annan. Vi rekommenderar att alltid upprätta en skriftlig handling när gåvor överlåts. I samband med att handlingen upprättas informerar vi om vilka eventuella begränsningar det finns på området.


Livsarkivet

Livsarkivet är ett kostnadsfritt dokument framtaget av Sveriges Begravningsbyråers Förbund som för din talan om du själv inte längre kan uttrycka den. Det blir även ett tryggt och fint stöd för nära och kära, den dag du dör.
Inom våra tjänster hjälper vi dig med ditt livsarkiv där du kan skriva ned den information som dina anhöriga kan behöva veta för att ta hand om allt det praktiska efter din död och du kan själv komplettera eller ändra detta hur många gånger du vill.


Nyttjanderättsavtal

Ett nyttjanderättsavtal kan skrivas när du vill försäkra dig om att du har rätt att använda något som ägs av en annan person. Exempel på sådana rättigheter är kvarboenderätt i en fastighet samt tillgång till specifika utrymmen.


Samboavtal

När ett samboförhållande upphör är huvudregeln att sambolagen tillämpas. Vid bodelning innebär detta att samboegendomen delas lika mellan parterna. Om du vill ha en annan fördelning än denna kan man genom ett samboavtal avtala bort sambolagen. Vidare finns möjlighet att genom ett samboavtal reglera olika ekonomiska insatser i den gemensamma bostaden.


Testamente

Ett testamente är ett juridiskt bindande dokument, i vilket du kan förordna om vad som ska ske med dina tillgångar när du avlider. Vi informerar dig om de arvsrättsliga reglerna samt hjälper dig att upprätta ett hållbart dokument utefter dina önskemål.


Äktenskapsförord

Ett äktenskapsförord är ett avtal mellan makar där man överenskommer att viss egendom ska vara enskild och därmed inte ingå i en bodelning på grund av dödsfall eller äktenskapsskillnad. För att ett äktenskapsförord ska vara giltigt måste det vara skriftligt och registrerat hos Skatteverket. Om man vill ändra sitt äktenskapsförord måste man upprätta ett nytt och registrera detta.